İçeriğe geç

Gaziantep İdare Avukatı

İdari Davalar Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler
gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare hukuku, kamu yararını sağlamak, bireyler ve toplulukların idare arasındaki ilişki süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare avukatı ise bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verilen bir isimdir. İdare hukukunun temeli anayasada belirlenmiştir. İdare hukukunun esasında kamuya hem üstünlük hem de ayrıcalık tanınmıştır.

İdare avukatı ve idare hukukunu anlamak için idare terimini tam olarak kavramak gerekir. İdare ile ifade edilmek istenen, devletin hiyerarşisi içerisinde belli görev ve yükümlükleri yerine getirmek amacı ile oluşturulmuş olan örgütler ve bu örgütlerde çalışan kişilerdir. Tüm idare sisteminin amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare avukatları da bu alanda bilgi, deneyim ve hizmetlerini sunan kişilerdir.

Kimler İdare Avukatı Olabilir?

Gaziantep  idare avukatı olabilecek kişiler oldukça geniş bir hukuk dalı olan idareye hakim olabilecek ve konuda uzmanlaşacak insanlar olacaktır. Çok ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle bu alanda uzman olmak büyük emek gerektirir. İçinde pek çok alt dalı kapsamaktadır. Yalnızca idari örgütler konusunda başarılı olmak yeterli değildir. İmar hukuku, idari sözleşmeler ve ihale hukuku gibi içinde çok sayıda alt dal bulunmaktadır.

Bu alt dallar konusunda da başarılı olmak gerekir. Alt dallarıyla beraber idare hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlık ve olumsuzlukların çözümünde etkili olan yargı koluna idari yargı ismi verilmektedir. Gaziantep  idare avukatları bu alanda aktif olarak hizmet vermektedir. Kimi durumlarda uyuşmazlıklar için adli yargı görev yapabilir. Bu aşamada mutlaka doğru yargı koluna dava açmak gerekir.

Doğru adımları atabilmek adına avukatla çalışma çok önemlidir.

Gaziantep idare avukatına danışılmadan hareket edilmesi yanlış adımların atılmasına neden olabilir. Bu da zarara yol açabileceğinden mutlaka Gaziantep’de uzman avukata danışınız.

İdare Hukuk Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi idare avukatı kamu kurum, kuruluş ya da çalışanları ile sizlerin arasında oluşan her türlü davalar ilgilenir. Ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan ve sıklıkla normal bireylerin başına gelen dava çeşitleri aşağıdaki gibidir.

 • Çeşitli nedenlerle oluşan idarenin tazminat ödemesi davaları
 • Hukuka dayanmayan idari işlemlerin iptal edilmesi
 • Herhangi bir idari para cezasına itiraz etme ya da iptal etme davaları
 • Kamulaştırmadan doğan davalar
 • Memurlarla ilgili davalar
 • Öğrencilerle ilgili davalar

İdari işlemler nelerdir?

İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemler idari işlemlerdir. İdarenin özel işlemleri gibi, idarenin her işlemi idare hukukuna tabi değildir. İdari işlemin kanuni bir tanımı olmamakla birlikte, belirli niteliklere haiz olması gerekmektedir.

Öncelikle idari işlem tek yanlı bir irade açıklaması olmalıdır. Yani idari işleme muhatap karşı tarafın rızasının alınması veya irade açıklamasında bulunması gerekmez.
İdari işlem re’sen icra edilebilir bir işlemdir. Başka hiçbir işlemin varlığına, başka bir makamın kararına ihtiyaç duyulmaksızın; üçüncü kişiler üzerinde hukuki sonuç doğurur.
İdarenin özel işlemleri ile idari işlemleri arasındaki farkı, o işlemde idarenin kamu gücü kullanıp kullanmadığı oluşturmaktadır. İdarenin kamu gücü kullanma yetkisi yoksa idarenin özel hukuk usullerince yaptığı bir işlem söz konusu olmaktadır.
İdari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Yani idari işlem bir mahkeme kararıyla iptal edilene veya idarece hukuka aykırılık nedeniyle geri alınana kadar hukuka uygun kabul edilir.

İdare Avukatı – En İyi İdare Avukatı Gaziantep

İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır.

Bu çerçevede idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirmektedir.

İşlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması (idari başvuru) gerekmektedir. Buradan bir sonuç alınamaması halinde de idare avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

İdarenin Sorumluluk Halleri Nelerdir?

İdare’nin kusur ve kusursuz sorumluluğu; İdare gerçekleştirmesi gereken hizmeti geç, kötü veya hiç yerine getirmezse, İdarenin kusur sorumluluğu doğar.

Bazı durumlarda, hiçbir kusuru olmasa da idare ortaya çıkan zararlardan sorumlu olur. Buna da idarenin kusursuz sorumluluğu denir. Kamu görevlisinin görevini yerine getirirken uğradığı zarar, bir hizmetin ifa edilmesi sırasında hizmetin doğası gereği üçüncü kişilere verilen zarar, oluşan bu sorumluluğa örnektir.

Kamu yararı maksadıyla yapılmış bir işlem sonucunda ortaya çıkan şahıs zararlarının giderilmesi esasına dayanır. İyi ve tecrübeli idare avukatları hukuk büromuzda bu davalar için yoğun bir şekilde çalışır ve çözüm üretir.

Uzman avukat arayan müvekkillerin bu konularda detaylı araştırma yapmasını tavsiye ederiz.

 1. İdari Davada Süreç Ne Zaman ve Nasıl Başlatılmalıdır?
 2. Davalının idare olduğu tazminat davalarında (tam yargı davası) öncelikle meydana gelen zararın kaynağının tespit edilmesi gerekir.
 3. Zararın kaynağı idari eylem ise, durumun öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerisinde dava açmak gerekir.
 4. Zararın kaynağı idari işlem veya idari sözleşme ise 60 gün içerisinde dava açmak gerekir.

İdari İşlemin Unsurları Nelerdir?

İdari işlemlerde yetki, sebep, amaç, konu, şekil olmak üzere 5 unsur bulunmaktadır. İdari işlemlerde bulunması gereken bu 5 unsurdan herhangi birinin bulunmaması durumunda o idari işlem iptal edilebilecektir.

Yetki unsuru:

Söz konusu idari işlemin mevzuatta belirtilen idari makam tarafından yapılması anlamına gelir. Yetkisiz bir şekilde yapılan işleme sonradan yetkili makamın onay vermesi yetki sakatlığını ortadan kaldırmaz.

Şekil unsuru:

İstisnai haller bulunmakla beraber idari işlemler kural olarak yazılı şekle tabidir. Danıştay’a göre, şekil unsurunda sakatlık dolayısıyla o idari işlemin iptal edilebilmesi için, söz konusu sakatlığın işlemin esasına etki etmesi gerekmektedir.

Sebep unsuru:

İdarenin o işlemi yapmasındaki hukuki veya fiili etkenlerdir, işlemin gerekçesidir.

Konu unsuru: İdari işlemin hukuk aleminde doğuracağı sonuç, işlemin kendisi konu unsurunu oluşturmaktadır. Konu kanuna aykırı ve imkansız olmamalıdır.

Amaç unsuru:

İdari işlemlerin genel olarak amacı kamu yararıdır. Amacın kamu yararına aykırı olması sübjektif bir nitelik taşıdığından net bir tarifi yoktur. Hakim re’sen dikkate almaz. Dolayısıyla işlemin iptalini isteyen davacının, amacın kamu yararı olmadığını ileri sürmesi gerekmektedir.

Gaziantep İdare Avukatlarının Açtığı İptal Davası

Gaziantep idare avukatı tarafından açılan iptal davası bu hukuk dalının temelini oluşturduğu için çok önemli kabul edilir. Anayasanın 125. Maddesine göre idarenin her türlü eylemi ve işlemleri yargıya karşı açılmıştır.

Bu maddenin son fıkrasında yer alan bir hüküm idarenin kendi işlemlerine ve eylemlerine göre doğan zararlardan yükümlü olduğunu belirtmektedir.

Dolayısıyla kişilerin idarelere iptal ve tam yargı davası açarak haklarını araması mümkündür.

İptal davası kısaca; idari işlemler hakkında açılan bir dava olup, idarenin sebep, amaç, şekil ve yetkisi konularında denetlenmesini sağlamak için açılmaktadır. Sayılan unsurların hukuka aykırı olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.

Eğer bu unsurlardan herhangi bir tanesi ihlal edilire, ihlal edilenlere iptal davası açılmaktadır. Bu dava davacının lehine sonuç verir.

Bu açıdan bakıldığında rahatlıkla iptal davasının menfaati ihlal edilenler tarafından açılabileceğini söyleyebilirsiniz.

Gaziantep Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gaziantep idare hukukunda sayısız gerekçe ile dava açılabilir. En çok açılan idari davalara örnek olarak sayılabilecek bazı dava konuları şöyledir:

 • Kamulaştırma Davaları
 • Meslekten Çıkarma Cezası
 • Polis Okulu Mülakat Davaları
 • 375 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma
 • Tayin Davaları.
 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları
 • Memur Davaları
 • Disiplin Davaları
 • Polis Okulu Sağlık Davaları
 • Askeri Lise Davaları
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar
 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları
 • Görevden Çıkarma Davaları
 • Aday Memur İken İlişik Kesme, Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,
 • Malpraktis Davaları
 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 • İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar
 • İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Maden Davaları
 • Enerji Davaları
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

İdari Dava Dilekçenizde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

İdari yargı mercilerine verilecek dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunmalıdır. Aksi halde dava dilekçenizin reddine karar verilebilir.

1. Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz
2. Karşı tarafın adı, adresi
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla;
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma nedeniniz
c. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
d. Yasal dayanaklarınız
e. Delilleriniz:
i. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız
ii. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz
iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız
f Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi
g. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası
h. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?