İçeriğe geç

Gaziantep İşçi Avukatı

Gaziantep İşçi Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler
gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, adından da anlaşılacağı gibi iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasal kanunlara denir. İş hukuku hem çalışanı hem de işvereni koruyan bir kapsama sahiptir. İş hukukunun temel prensibi işçi haklarının korunmasına dayanır.

İş Hukuku ise temelini işçilerin korunması ilkesine dayandırmakta ve bu uyuşmazlıklara çözüm üretmek adına işçilerin korunması temel ilkesi ışığı altında kanunlar düzenlenmekte ve yargılama yapılmaktadır.

Bu kapsamda Gaziantep iş mahkemelerinde yapılan yargılama ile yasal şartları haizse işçi lehine karar verildiğini söyleyebiliriz. Fakat eklemek gerekir ki, İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda davanın İş Hukuku avukatı ile takip edilmesi son derece önemlidir. Çünkü işçi tarafından açılan davalar doğrudan kabul edilmemekte, bir takım yasal şartlar, usuli ve esaslı işlemlerin varlığı aranmaktadır. Bu bakımından iş davasını doğru temellere oturtmak, sürelere uymak, delilleri somutlaştırmak ve doğru şekilde yorumlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak davayı işçi lehine sonuçlandırmak için şarttır.

İş Hukuku Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

İş hukuku Gaziantep avukatı Ali Tümbaş, işçi ve işveren arasındaki pek çok dava durumu oluşmasında başvurulan avukatlardır. Bu türden avukatlar ayrıca şirketlere de danışmanlık da yapabilmektedirler. İş hukuku Gaziantep avukatları iş yerinde mağdur olan çalışanların da haklarının geri alınması için çalışırlar.

Eğer bir kişi haksız yere işten çıkartıldıysa ve iş hukuku Gaziantep avukatı sayesinde bu durum mahkemeye götürülürse kişiler işlerine geri dönebilecekleri gibi, tazminat da alabilmektedirler.

Günümüzde çalışma hayatında pek çok kişi, çalışma hayatlarının belirli evrelerinde haksızlığa uğrayabilir.Bu türden haksızlıklar ve olumsuzluklar mobing türü şekillerde de ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu türden davalarda müvekkillerin hakkını arayan avukatlar da yine iş hukuku avukatlarıdır.

İşçilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek için iş avukatının işçi hakları konusunda uzman avukat olması gerekmektedir. İş hukuku, avukat ile temsilin çok önemli olduğu alanların başında gelmektedir. İşçi hakları avukatı, işverenler ile yaşanan ihtilafların çözümünde ve işçi haklarının elde edilmesinde işçinin yanında olur, ona yol gösterir ve sarf ettiği emeğin karşılığını alması için hukuki yardım sağlar. İş hukuku avukatımıza danışmak istediğiniz hususları sayfanın en altından bizlere iletebilirsiniz.

İşten Çıkarken İmzalatılan İbraname Geçerli midir?

İbraname kelime anlamı itibariyle aklama belgesidir. İş hukukunda ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarını aldığını, dolayısıyla herhangi bir alacağının kalmadığını gösterir belge anlamına gelir. Uygulamada iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverenler işçilere ibraname imzalatmaktadır. Bu ibranamenin imzalatılmasındaki amaç; daha sonra kendilerine karşı açılacak işçilik alacağından kaynaklı davaları bertaraf etmektir. İbraname ile ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti alacağı, kıdem tazminatı vb. işçinin çalışmasından kaynaklı alacak hakları düzenlenir.

İş Davası Takip Edilmediği Takdirde Ne Olur?

İş davalarının basit yargılama usulüne tabi olduğunu belirtmiştik. Bu bakımdan takip edilmeyen iş davaları dosyası hakkında işlemden kaldırılmasına karar verilir. Ve diğer yargılama usullerinden farklı olarak işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra bir defa takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır. Bu da tüm davanın, masrafların, emeklerin ve zamanın çöpe atılması anlamına gelmektedir. Bu bakımından özellikle davacı işçilerin davalarını büyük bir titizlikle takip etmesi önem arz etmektedir. Bu da ancak Gaziantep işçi avukatı ile mümkün olacaktır.

İş Kazası Tazminatı Davası

İş kazaları, maalesef ülkemizde pek sık görülen bir durumdur. İş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemlerin alınmaması ya da eksik alınması sebebiyle meydana gelmektedir.

İş kazası sonrası işçide meydana gelen hasarın tespiti, işçinin hakları açısından önemlidir. Kaza neticesinde işçi hem işe, tedavi süresince devam edememekte hem de hayatı boyunca iş gücü kaybına uğramaktadır. İş kazası ile işçinin vücudunda meydana gelen hasar, işçinin çalışmasını engelleyecek düzeyde olması halinde işçinin malulen emekliliği gündeme gelebilmektedir.

Malulen emeklilik şartları nelerdir? makalemize göz atarak malulen emeklilik konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İş avukatı ile işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve işverenden talep edilmesi işçinin faydasına olacaktır. Ayrıca iş kazalarının, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası söz konusu olacaktır.

İş kazası hem işçinin tazminat alacakları bakımından hem de ceza davaları bakımından önem arz eder. Bu sebeple bu davaların titizlikle yürütülmesi hem işçiyi hem de toplumu ilgilendirmektedir.

İşe İade Davası

İşçinin, işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması halinde kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda işe iade davası açılabilir. Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası için işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde de davanın açılması gerekir. Aksi takdirde dava hak düşürücü süre nedeniyle reddedilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir. İşten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi işe iade davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.

 

İş Davalarında Avukatlık Ücreti

Avukat ile vekileden arasındaki avukatlık ücreti, Gaziantep Barosu’nun tavsiye niteliğindeki kararı ile belirlenmiştir.

İş davalarında avukatlık ücreti dava sonucunda alınmakta olup, işverenden tahsil edilen tutarın en az % 15 avukatlık ücreti olarak müvekkilden alınmaktadır.

Açılan iş davasının reddi (başarısız sonuçlanması) halinde müvekkilden avukatlık ücreti talebimiz olmayacaktır.

 

Gözaltı ve Tutuklanma Durumunda Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

“işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” düzenlenmiştir. Bu maddenin 4. Bendinde; “işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. Maddedeki bildirim süresini aşması” halinde işverenin derhal fesih hakkı olduğu belirtilmiştir. Yani işçi 17. Maddedeki bildirim süresini aşacak şekilde gözaltında kaldıysa ya da tutuklandıysa işveren işçiyi işten çıkarabilir.

İş hukuku konusunda uzman avukat ne iş yapar?

İş hukuku konusunda uzman avukat, işçi ve işveren arasında iş hukukuna konu uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı işçi veya işverenin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

İş Hukuku Gaziantep Avukatı Neden Gereklidir?


Günümüzde dünyanın her yerinde çalışanlar ve işçiler arasında çok sayıda sorun yaşanmakta, bu sorunlardan bazıları, zamanla çözüme kavuşurken bazı sorunlarsa dava yoluyla mahkemelere taşınabilmektedir. Mahkemeye taşınan davalarda iş hukuku avukatı ile savunma yapan ve hakkını arayan kişilerin daha yüksek başarıya ulaştığı görülmektedir. Özellikle ülkemizde son yıllarda mahkemelerin işçilerden yana kararlar almaktan çekinmediğini görüyoruz.

Bu noktada bir avukat kişilerin haklarını savunmada büyük fayda sağlamaktadır. İş hukuku avukatları yasaları ve uygulamaları bilen ve yakından takip eden kişiler oldukları için, iş verenlerin iddialarından bağımsız şekilde dava açmaları ve bu davayı kazanarak işçilere haklarını teslim etmeleri söz konusudur.

İş Davalarında İstinaf Ve Temyiz Yolu İmkanı

İstinaf Mahkemelerinin göreve başlaması ile üç aşamalı yargılama sistemine fiilen geçilmiştir. Bu yol ile taraflar öncelikle iş mahkemesinin bazı kararlarına karşı istinaf mahkemeleri nezdinde itiraz edebilecek ve İstinaf Mahkemelerinin verdiği bazı kararlara karşı da temyiz yoluna başvurabilecektir.

İş Mahkemesinde açılan ve kanunla belirlenen belli miktarı geçmeyen iş davalarında İş Mahkemesinin verdiği karar kesin olup tarafların bu kararlara karşı istinaf yoluna başvurma hakkı yoktur.

Söz konusu düzenleme davanıza ve alınan karara göre aleyhe veya lehe de olabilmektedir. Bu bakımından mutlaka iş Avukatına başvurmak ve bilgi almak lazımdır.

İstinaf Mahkemelerinin verdiği bazı kararlara karşı taraflar temyiz kanun yoluna başvurabilmektedir. Fakat yine temyiz kanun yolu için miktar sınırlamasına gidilmiş ve kanunla belirlenen bu miktarı geçmeyen iş davalarında istinaf mahkemesinin kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamamaktadır.

Kıdem Tazminatı Davalarında İş Hukuku Gaziantep Avukatı

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin; yıpranması, ödüllendirilmesi ve işsiz kalacağı dönemde ona destek olunmasına yönelik bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatının kazanılabilmesi için işçinin aynı yerde çalışması ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu ön koşulun yanı sıra işçinin, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmiş olması gerekir. Ancak uygulamada işveren, işçiye bu kıdem tazminatını ödememek için türlü yollara başvurabilmektedir. İşçinin en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemesi için uzman bir iş hukuku avukatına danışması lehine olacaktır.

Zira kıdem süresinin başlangıcı, sonu ve niteliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan işçi, iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatsız işten ayrılabilmektedir.

Yargıtay’ın uygulamada verdiği kararları, kanundaki değişiklikleri takip eden iş hukuku avukatı, hak kaybına uğrayan işçinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır. Olası hak kaybına uğramamak için bir avukatla çalışmak sizin faydanıza olacaktır.

İhbar Tazminatı Davası

İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir. Aynı şekilde işveren de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür.

İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre kanunla belirlenmiş sürelerdir. İşçi de işveren de ya bu sürelere uyacak ve ihbar süresince iş ilişkisi devam edecektir ya da ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir. İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz.

İşçinin Haklı Fesih Halleri Nelerdir ?

  1. Ücretinin SGK’ya eksik bildirilmesi sebebiyle, işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
  2. Fazla mesaisi ödenmemesi sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
  3. Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.
  4. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduran çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılırsalar dahi kıdem tazminatı alabileceklerdir.
  5. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle işinden ayrılan kadınlar, kıdem tazminatına hak kazanır.
  6. Çalışanın ölümü üzerine sözleşmenin sona ermesi halinde, vefat eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.
  7. İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Gaziantep’de iyi bir iş hukuku avukatı sayesinde ise kişilerin iddia ettikleri tüm hakların elde edilmesi söz konusudur. Bazı davalarda şirketler diğer çalışanları aracılığıyla davacı çalışanlarını haksız duruma düşürmeye çalışabilirler. Buna ek olarak firmada ilk defa çalışmaya başlayan kişilere belirli belgelerin imzalatılması da söz konusudur.

Kişiler firma içerisindeki tüm haklarından vazgeçtiğine dair belgeler de imzalatılabilmektedir. İyi bir iş hukuku avukatı bu türden belgelerin kolaylıkla hukuki geçerliliğinin olmadığını ispatlayarak kişilerin haklarının savunan avukatlardır. Günümüzde özellikle hastalık veya mobbing nedeniyle mağdur olan kişilerin haklarının aranması önem kazanmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?