İçeriğe geç

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

BlRlNCi KISIM
BIRiNC1 BOLUM
Dava ve Takiplerin Dipndaki Hukuki Yardimlarda Odcnccekcrit
1.Buroda sdzlii dani ma (ilk bir saate kadar)2.100,00 TL
 Takip eden her saat izin1.300,00 TL
2.$agri iizerine gidilen yerde sozlii dani ma (ilk bir saate liadar)                              4.800,00 TL
 Takip eden her saat izin2.100,00 TL
3.Yazili danitma izin (ilk bir saate kadar)4.800,00 TL
 Takip eden her saat thin2.300,00 TL
4.Her tiirlii dilekpe yazilmasi, ihbamame, ihtarname, protesto duzenlenmesinde3.d00,00 TL
5.Sdzle meler ve benzeri belgelerin hazirlanmasi 
 a) Kira sdzletmesi ve benzeri       4.400,00 TL
 b) Tuziik, yñnetmelik, miras sñzle mesi, vasiyetname, vakif senedi ve benzeri belgelerin hazirlanmasi19,000,00 TL
 c) §irket ana sszletmesi, irketlerin devir ve birle mesi vb. ticari i lerle ilgili siizle meler› 400,00 TL
IKINCI BOLUM
ft Takibi Konusundaki Hukuki Yardimlarda Odenetek beret
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ñdeme a amasindaki paranin tahslli veya bir belgenin omeginin pikarilmasi gibi i lerin takibi izinS.S00,00Tl
2.a) Bir hakkin dogumu, tespiti, tescili, nakli, degi tirilmesi, sona erdirilmesi veya koruninasi gibi amaplarla yapilan iller izin‹ 300,00 TL
 b) Ipotek tesisi ve fekki gibi i lemler de dahil olmak iizere bir hakkin do mu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen i lemler nedeni ile surekli sozletme ile Kali ilan bankalar, finans kurulu lan ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardim izin  1.300,00 TL
  3.Tiizel kiwi tacirlerin ana sñzletmelerinin onanmasi, be tacirlerin palitma konulari ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarin alinmasi, devri ve Tiirk vatanda ligina kabul edilme gibi i§lerin takibi izin                                           31.900,00 TL
4.Vergi uzla ma komisyonlarinda takip edilen iller izin12.900,00 TL
5.Uliislararasi yargi yerlerinde takip edilen i lerde 
 a) Duru masiz ise6J.100,00 TL
 b) Duni mali ise109.400,00 TL
 c) Konusu para olan i lerde ise iicret Tarifenin iipiincu kismina gsre belirlenir 
    6.6502 sayili Kanunun 70 inci maddesinin birinci fikrasi sakli kalmak kaydiyla il ve the tiiketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu Tarifenin iipiincii kismina gdre belirlenir. Ancak iipiincii kismina gdre belirlenecek hizmete konu izin iicreti, maktu ucretin altinda ise asil alacagi gepmemek kaydiyla    3.200,00 TL
U   UNCU BOL  M
1136 sayili Kanunun 35 inci Maddest Geregince Bulundurulmasi Zorunlu Sbzle§meli Avukatlara Aylik Odentcik Ucret
1.Yapi kooperatiflerinde10.500,00 TL
2.Anonim tirketlerde15.800,00 TL
 Takip edilen dava, takip ve i§lerde tarifeye gore hesaplanacak avukatlik iicreti yillik avukatlik iicretinin uzerinde oldu u takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrica ddenir. 
                               DORD       CU BOLUM 
1.Kamu Kurum ve Kurulutlariyla Ozel Kim ve Tiizel Kitilerin Siizletmeli Avukatlarina Odeyecekleri Aylik Avukatlik Ucreti.800,00 TL
 Takip edilen dava, takip ve i§lerde tarifeye gore hesaplanacak avukatlik iicreti yillik avukatlik ucretinin uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca odenir. 
IKINCI KISIM
B1RiNC1 BOLT
Yargi Yerlerinde, lcra ve Iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olsa veya Para He De2erlendirilebilse Bile Maktu Ucrete Bagli Hukuki Yardimlara kdenecek beret
  1.Gfiriilmekte olan bir dava ipinde olmamak kotulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranin gen birakilmasi, ddeme ve tevdi yeri belirlenmesi i§leri izin: 
 a) Durutmasiz ise4.700,00 TL
 b) Duru§mali ise5.900,00 TL
2.Ortakligin giderilmesi izin satu memurlugunda yapilacak i§lerin takibi izin7.600,00 TL
3.Ortakligin giderilmesi ve taksim davalari izin17.400,00 TL
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve iller izin 
 a) Durutmasiz iseI0.100,00 TL
 b) Duru§mali ise20.900,00 TL
5.Tiiketici Mahkemelerinde goriilen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanmasi davalari izin8.700,00 TL
 IKINCI BOLUM 
Yargi Yerleri ile Icra ve lflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olmaya Dcgerlendirilemeyen Hukuki Yardimlara fidenecek iicrctn veya Para ile
1.Icra Dairelerinde yapilan takipler izin3.600,00 TL
2.Icra Mahkemelerinde takip edilen iller izin4.200,00 TL
3.Icra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duru mali iller izin6.800,00 TL
4.Tahliyeye ili§kin icratakipleri izin7.400,00 TL
5.Icra Mahkemelerinde takip edilen ceza itleri izin5.600,00 TL
6.Ceza sorutturma evresinde takip edilen iller izin5.300,00 TL
7.Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar izin10.700,00 TL
8.Sulh Ceza Hakimlikleri ve Infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar izin8.000,00 TL
9.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar thin17.900,00 TL
10.’Tiiketici Mahkemelerinde takip edilen davalar izin9.000,00 TL
11.Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar ipln25,500,00 TL
12.Agm Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin29.800,00 TL
13.$ocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar thin17.000,00 TL
14.$ocuk Amir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin29.800,00 TL
15.Askerlik Kanunu uyarinca Disiplin Kurullarinda takip edilen davalar izin11.700,00 TL
16.ldare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar izin 
 a) Durutmasiz ise10,100,00 TL
b) Durutmali ise20.900,00 TL
17.Bolge Adliye Mahkemeleri ile BSlge Idare Mahkemelerinde gdriilen i§lerin takipleri thin 
 a) Ilk derecede goriilen davalar izin16 500,00 TL
 b) Istinaf yolu ile gdriilen bir durutmasi olan iller thin10.200,00 TL
 c) Istinaf yolu ile gdriilen birden fazla durutmasi veya ke§if gibi avukatin da bulunmasi gereken sair itlemleri olan iller izin20.400,00 TL
18.Sayqtay’da gorulen hesap yargilamalari izin 
 a) Durutmasiz iseI T.100,00 TL
 b) Dunitmali ise32.000,00 TL
19.Yargitay’da ilk derecede goriilen davalar thin32.000,00 TL
20.Danqtay’da ilk derecede goriilen davalar thin 
 a) Duru masiz isel7.l00,OOTL
b) Duru§mali ise34.200,00 TL
21.Yargitay, Danittay ve Sayittay’da temyiz yolu ile gñriilen itlerin dunqmasi izin17.100,00 TL
22.Uyu mazlik Mahkemesindeki davalar thin19.600,00 TL
23.Anayasa Mahkemesinde gdriilen dava ve iller thin 
 a) Yuce Divan sifati ile bakilan davalar67.700,00 TO
 b) Bireysel batvuru 
 Durutmasiz itlerde18.800,00 TL
 Duru§mali i§1erde37.600,00 TL
 c) Diger dava ve iller38.800,00 TL
 UC,UNCU KISIM 
Yargi Yerleri ile lcra ve fflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olan Degerlendirilebilen Hukuki Yardimlara kdenecek lJcretveya Para ile
1.Ilk 200.000,00 TL izin% 16,00
2.Sonra gelen 200.000,00 TL izin%15,00
3.Sonra gelen 400.000,00 TL thin% 14,00
4.Somage1en600000,00TLiQn% 11,00
5.Soxageen800.000,OOTL izin% 8,00
6.Soxageen 1.000.000,00 TLi in% 5,00
7.Soragelenl.200.000,OOTL in% 3,00
8.Sonra gelen 1.400.000,00 TL izin% 2,00
9.5.600.000,00 TL’dan yukarisi thin% 1,00

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır.

ÖZEL VEKÂLETNAMELİ AVUKAT İLE CMK KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ ARASINDA YARGILAMA SONUCUNDA HÜKMOLUNAN ÜCRETLER BAKIMINDAN AYRIM ORTADAN KALDIRILMIŞTIR

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla; aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekâletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmış; aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği karşı yan avukatlık ücretinin de birbirine eşitlenmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Bu düzenleme; yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur.

NİSBİ TARİFE’DE BASAMAK MİKTARLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMADA BİRLİK VE KANUNA UYGUNLUK SAĞLANMAK ÜZERE TARİFE’YE GETİRİLEN HÜKÜMLER

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle bu husus vurgulanmış ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlanmıştır.

Uygulamada birliği sağlamak üzere Tarife’nin “Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklenmiştir.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?