İçeriğe geç

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir. Eşler serbest iradeleri ile müşterek çocukların durumu ve mali sonuçlar bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar.

Hakimin re’sen yapacağı değerlendirme sonucunda; hazırlanan bu anlaşmalı boşanma protokolünün gereken koşulları sağladığı kanısına varılırsa istenen boşanma gerçekleşir. Bu sayede sayesinde eşler, hızlı ve kendi iradeleri ile belirledikleri koşullar ile boşanma olanağına sahip olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası sonucunda verilecek hüküm tereddüt yaratmayacak şekilde kesin olmalıdır. Bu davada esas alınan unsur, genel boşanma sebepleri arasında yer alan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” şartının somutlaşmasıdır. Eşler arasındaki ortak irade ise, bu hususta adeta bir karine yaratmaktadır. Vekil aracılığı ile beyanda bulunulması durumunda da eşlerin hakim tarafından bizzat dinlenmesi, boşanma davasının özgür irade ile verilmiş bir karar olup olmadığının değerlendirilmesi bakımından gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası için yerine getirilmesi gereken koşullar TMK m.166/3’te düzenlenmiştir. Bu koşulların sağlanması, bir özel hukuk sözleşmesini temel alan, anlaşmalı boşanma davası kurumunda zorunluluk arz etmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

  • Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  • Eşlerin, hakim tarafından dinlendiklerinde, serbest irade açıklamasında bulundukları kanaatine varılmalıdır.
  • Eşlerin kabul edecek oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı ve Tapu Devri

Taraflar taşınmazın mülkiyetinin diğer eşe devredilmesi ya da sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin hükümlere, anlaşmalı boşanma protokolünde yer verebilirler. Mahkemenin tarafların talebi doğrultusunda verdiği anlaşmalı boşanma kararıyla birlikte taşınmaz, lehine ayni hak kurulan eş için tescilsiz olarak geçer. Ayni hakkı kazanan eş, bu kazanımını doğrudan tescil ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca mahkemenin vermiş olduğu anlaşmalı boşanma kararı ilam niteliği taşıdığından, mahkeme tarafından bu ilam Tapu Sicil Dairesine bildirilir. İİK Madde 28’e göre Tapu Dairesine gerçekleştirilen bu tebliğ neticesinde, tescil işlemine yönelik şerh tapu müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların üçüncü kişi lehine kazandırma yapmaları ayrıca mümkündür. Anlaşma protokolünde sık karşılaşılan bu durum, genellikle eşlerin çocukları lehine şekillenmektedir. Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde kendilerine veya birine ait taşınmazın mülkiyetinin üçüncü kişiye devredileceğini veya taşınmaza ilişkin ayni hakkın üçüncü kişi yararına kurulacağını belirleyebilirler.

Ayni hakkı devretmekle yükümlü olan eşin, bu borcunu yerine getirmemesi durumunda, diğer alacaklı eşin TMK Madde 716 uyarınca tescile zorlama davası yolunu seçmesi gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanmada taşınmazı devretmekle yükümlü eşin tescile zorlama davasından önce davaya konu taşınmazı bir başkasına devretmesi mümkündür. Bu durumda alacaklı olan eş, dava konusu taşınmazın diğer eşin üzerinde bulunmaması sebebiyle tescile zorlama davası açma ihtimali ortadan kalkacaktır. Hal böyle olunca alacaklı eşin, diğer eşe karşı sözleşmeye aykırı davranmaktan dolayı tazminat davası açma yolunu izlemesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve bu dilekçeye eklenen anlaşmalı boşanma protokolünün eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesine sunulması suretiyle açılır.

Hukuk Tevzi Bürosunda gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra, davacıya davanın hangi mahkemede görüleceğini ve dava esas numarasını gösteren bir evrak verilecektir.

Davanın açılmasının akabinde mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü tebliğ edilir. Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması halinde, davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak dava dilekçesinde hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokol kapsamında anlaştığı ve bu şartlar dahilinde boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

  1. TARAF : İSİM SOYİSİM, (T.C. Kimlik No: 123456789) ADRES, ADRES, ADRES
  2. TARAF : YYYYYYYY, (T.C. Kimlik No: 987654321) ADRES, ADRES, ADRES

HÜKÜMLER :

İş bu anlaşmalı boşanma protokolü, Sayın Mahkemeye sunulmak üzere hazırlanmış olup, Sayın Mahkemece onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1) BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2) VELAYET HUSUSU : Taraflar, müşterek çocukları ZZZZZ’in velayetinin YYYYY’de bırakılması ve müşterek çocuk ZZZZZ’in XXXXX ile her ayın 1. ve 3. Haftası hafta sonu cumartesi saat 10.00 ile pazar 17.00 saatleri arasında, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 16.00 arasında ve Temmuz ayının 1. Günü saat 10.00 ile Temmuz ayının 15. Günü saat 17.00 tarihleri arasında yatılı kişisel ilişki kurması konusunda mutabıktırlar.(KENDİ İRADENİZE VE ANLAŞMANIZA GÖRE DOLDURUNUZ)

3) NAFAKA HUSUSU: Boşanma sebebiyle; YYYYY, XXXXX’E irat şeklinde aylık ……. Türk Lirası yoksulluk nafakası ödemesi gerçekleştirecektir.

XXXXX, YYYYY’e müşterek çocuk ZZZZZ için her ay ……. TL iştirak nafakası ödemeyi kabul ve beyan etmektedir.

Bu tutarlar, 2021 yılı akabinde her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranında artırılacaktır.

4) TAZMİNAT HUSUSU: Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden herhangi bir şekilde maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını kabul ve beyan etmektedir.(veya “XXXXX, YYYYY’e …….. TL maddi ve …….. TL manevi tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir.”)

5) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar, müşterek konut olan ADRES, ADRES, ADRES adresinde bulunan eşyalardan YYYYY’in istediği tüm eşyaları alabileceği konusunda mutabıktırlar.

6) ZİYNET EŞYALARI HUSUSU: YYYYY, tüm ziynet eşyalarını almış olup, XXXXX’den yana herhangi bir ziynet eşyası alacağı olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Taraflar, karşılıklı olarak ziynet alacağı talebinde bulunmamakta ve bu talep haklarından da ileriye dönük gayri kabili rücu olarak feragat etmektedirler.

7) MAL PAYLAŞIM HUSUSU: KENDİ İRADENİZ YÖNÜNDE DOLDURUNUZ

8) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU: Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir, geçmişe dönük olarak bu neviden ileri sürülmüş olan taleplerinden de feragat etmektedirler.

SONUÇ : Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, iş bu protokol, bir nüshası Nöbetçi Aile Mahkemesine sunulmak üzere 3 nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflarca mahkemeye bir nüshası Sayın Mahkemeye sunulacaktır.

Sayın Mahkemece işbu 8 maddeden ibaret protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla01.01.2021(TARİH YAZIN)

  1. TARAF 2. TARAF

İSİM SOYİSİM İSİM SOYİSİM

İMZA

Anlaşmalı Boşanma Davasının ve geçerlilik Şartları –

Bu konu hakkındaki diğer makalelerimiz için tıklayın.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?