İçeriğe geç

Boşanma Davalarında Fotoğraf Delili

Boşanma Dosyalarında Fotoğraf Delilinin Kullanıldığı 16 Neden

1. Alkollü ortamlarda fotoğraf paylaşması kusur sayılabilir

“Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde; tarafların kusur belirlemesine yönelik talebi uyarınca davacı-davalı kadına, sadakate aykırı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, alkol kullandığı, alkollü ortamlarda fotoğraf paylaştığı, birlik görevini ihmal ettiği vakıalarını, davalı-davacı erkeğin ise kadına ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı, kadına ve yakınlarına hakaret ettiği, öfke kontrolünü sağlayamadığı, kadının yakınlarını tehdit ettiği vakıalarını kusur olarak yüklediği ve tarafların eşit kusurlu olduğunun belirtildiği, bölge adliye mahkemesi tarafından kusur düzeltilmesi yapıldığı halde, kararın hüküm kısmında tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır.”2. Hukuk Dairesi 2019/8159 E. , 2020/3757 K.

2.Nafakanın kaldırılması davasında evliymiş gibi yaşamanın kanıtı olabilir

“Bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesi tarafından, tanıklarca doğrulanan sosyal medya paylaşımları, muhtelif otel kayıtları ve sıklığı, otele giriş/çıkış gün ve saatleri, fotoğraflar, aralarında bir kısım davalı tanıklarının da bulunduğu tanıkların görgüye dayalı somut beyanları, birlikte Kıbrıs’a tatile gitmeleri dikkate alındığında, davalı ile dava dışı Güray isimli şahsın ilişkisinin fiilen evliymiş gibi yaşandığına dair kabule yeterli ve elverişli olduğundan…”2. Hukuk Dairesi 2020/1980 E. , 2020/3397 K.

3.Nafakanın kaldırılması davasında sigortasız çalışmanın kanıtı olabilir:

“Davalı kadının ekonomik ve sosyal durumunun araştırılmasında, çalışmadığı tespit edilmiş ise de davacı erkek, 27.11.2018 tarihli beyan dilekçesinde kadının sigortalı olarak çalıştığını, düzenli gelirinin olduğunu beyan etmiş olup bu iddiasına ilişkin olarak dilekçesinin ekinde fotoğraf ve bir kısım belgeler ibraz etmiştir”2. Hukuk Dairesi 2019/1587 E. , 2019/7105 K.

4.Sadakatsizliğin kanıtı olabilir

“davalı erkeğin dava açıldığı tarihe kadar başka bir kadınla yaşamaya devam ettiği davacı tarafından dosyaya sunulan fotoğraflardan ve tanık anlatımlarıyla anlaşılmaktadır.”2. Hukuk Dairesi 2019/6633 E. , 2020/443

“Karşı davacı kadının dayandığı ve davalı erkek tarafından inkar edilmeyen, erkeğin başka kadınla birlikte, banyoda yarı çıplak vaziyette çekildiği ve samimi durumda oldukları anlaşılan fotoğrafının bulunduğu ve tanık beyanından erkeğin başka kadının yanında yaklaşık 10 gün süreyle kaldığı anlaşılmaktadır”2. Hukuk Dairesi 2019/4012 E., 2019/12142 K.

“tüm bu anlatılanlarla birlikte davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya sunulan fotoğraflar, otel rezervasyon kayıtları ile mail yazışmaları da dikkate alındığında davalı-karşı davacı erkeğin zina eylemini gerçekleştirdiğinin sabit olduğu”2. Hukuk Dairesi 2018/6226 E. , 2019/2588 K.

“davalı ile bir başka kadının farklı farklı mekanlarda ve zamanlarda çektirdiği anlaşılan ve davalının olağanın dışındaki samimi pozlarını içeren fotoğraflar hep birlikte değerlendirildiğinde, davacı kadın tarafından davalı erkeğin zinasının ispatlandığının kabulü gerekir.”2. Hukuk Dairesi 2017/4602 E. , 2018/14854 K.

5.Bazılarının saklanması hoş karşılanmayabilir

“davacı-davalı kadının da eşini, ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır.”2. Hukuk Dairesi 2019/7388 E. , 2019/11613 K.

“Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği tanık beyanları ile anlaşılmaktadır.”2. Hukuk Dairesi 2018/5497 E. , 2019/6717 K.

6.Üzerinde yapılan değişiklik aşağılama sayılabilir

“Tarafların sürekli kavga ettikleri, davalı kadının fevri davrandığı, eşine hakaretler ettiği, fotoğrafına peruk ekleyerek aşağıladığı, eşinin sağladığı koşulları beğenmediği, hiçbir şeyden memnun olmadığı, sık sık boşanmak istediğini söylediği”2. Hukuk Dairesi 2019/1342 E. , 2019/7075 K.

7.Velayet hakkının kötüye kullanıldığının delili olabilir

“davalı anne yanında alıkonulduğu bir yıllık süre zarfında o tarihte henüz beş yaşında olan ortak çocuğun terör örgütü sempatizanlığını çağrıştırır şekildeki fotoğraflarının uygunsuz ifadelerle sosyal medyaya davalı anne ve yakınları tarafından yüklenildiği”2. Hukuk Dairesi 2020/1370 E. , 2020/2447 K.

8.Düğün takılarının varlığını ispatlayabilir

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, tanık beyanları ve düğün fotoğraflarına göre ziynetlerin varlığı sabit olup…”2. Hukuk Dairesi 2020/557 E. , 2020/2069 K.

“Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davacı kadın tarafından talep edilen düğün fotoğraflarında açıkça görünen, tarafların ev alırken satıldığı tanık beyanları ile sabit olunan ve bilirkişi tarafından usulüne uygun bir şekilde değeri hesaplanan set yönünden de kabul kararı verilmesi gerekirken…“2. Hukuk Dairesi 2020/585 E. , 2020/1212 K.

9.Düğün takılarının miktarının hesaplanmasını sağlayabilir

“Dosyaya sunulan CD ve fotoğrafların incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, davacı tarafça talep edilen ziynet eşyalarının ayar ve gramlarının birbirinden farklılık gösterdiği belirlenerek değerlerinin hesaplandığı”2. Hukuk Dairesi 2020/917 E. , 2020/1480

“Kadının ziynetlerinin davalı tarafından alındığı ve iade edilmediği anlaşılmış olup, bu hususta dosyada mevcut fotoğraflarla düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda 12 adet 22 ayar üçlü burma bilezik, 6 adet ziynet lira ve 7 adet çeyrek altından oluşan ziynet eşyaları yönünden kadının ziynet alacağı davasının kabulü gerekirken”2. Hukuk Dairesi 2019/5449 E. , 2019/9650 K.

“Ziynet davalarında kadın tarafından talep edilen tüm ziynetlerin dava tarihi itibariyle bedelleri hesaplanarak bunlardan hangilerinin sunulan delillerle (düğün CD’si, düğün fotoğrafı ya da ispata yarar başkaca bir delille) varlığının tespit edildiği de ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, bilirkişi tarafından raporun düzenlenmesi gerekir.”2. Hukuk Dairesi 2019/3081 E. , 2019/7291 K.

10.Düğün takılarının kadında kaldığının ispatı olabilir

“davacı karşı davalı erkeğin delil olarak dosyaya sunduğu ziynetlerin kadının üzerinde bulunduğu fotoğraflara yönelik savunması da dikkate alındığında,”2. Hukuk Dairesi 2017/4858 E. , 2018/14861 K.

11.Eşin kusurlarının affedildiğine dair bilgi içerebilir

“davacı kadının iş bu davayı açtıktan sonra davalı ile aynı evde yaşadığı yine dava açıldıktan sonra yemek yemek ve davacı kadının doğum gününü kutlamak için davalı ile birlikte dışarı çıktıkları, doğum gününü birlikte kutladıkları, buna ilişkin davacı kadının doğum günü olan 20/11/2017 tarihinde fotoğraflar çektirdikleri, dolayısıyla davacı kadının, erkek ile ilgili davanın kabulüne gerekçe gösterilen vakıaları doğru olsa bile bu davranışları ile eşinin bu kusurlarını affettiği ya da en azından hoşgörü ile karşıladığının” kabul edilmesi gerektiğinden bahisle…”2. Hukuk Dairesi 2020/712 E. , 2020/1931 K.

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı kadın tarafından aşamalarda dosya içerisine sunulan fotoğraflar ve mesaj kayıtlarına göre davalı kadına kusur olarak yüklenilen hakaret eyleminden sonra tarafların barıştıkları davacı erkeğin davalı kadının bu kusurlu davranışını affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşılmaktadır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.”2. Hukuk Dairesi 2017/5845 E. , 2019/2643 K.

“otel kaydı ve dosya arasına sunulan o tarihe ait fotoğraflardan, kadının boşanma davası devam ederken tarafların barışarak bir otel odasında biraraya geldikleri, bir gece konakladıkları böylelikle, davacı-davalı kadının birbirlerini affettikleri en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşılmıştır.” 2. Hukuk Dairesi 2016/25431 E. , 2018/11110 K.

12.Boşanma vekaletnamesine yapıştırılması aranır

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74. maddesi gereğince adı geçen davalı vekilinden boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi ve davalı erkeğin fotoğrafını içeren vekaletname istenmesi, bu süre içinde vekaletname verilmemesi halinde asıla kararın tebliği ile, asıl tarafından temyiz veya temyizden feragat dilekçesi verilmesi halinde dilekçe eklendikten, verilmemesi halinde temyiz süresi sona erdikten sonra gönderilmek üzere iadesine karar vermek gerekmiştir”2. Hukuk Dairesi 2019/7177 E. , 2019/11165 K.

13.Hukuka aykırı delil sayılabilir

“davalı kadına yüklenen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen fotoğrafların hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle kusur belirlemesinde esas alınamayacağı,”2. Hukuk Dairesi 2018/1268 E. , 2019/3978 K.

14.Üçüncü kişiye gönderilmesi boşanma sebebi yapılabilir

“davacı kadın tarafından dosyaya sunulan iki adet mail yazışması incelendiğinde, dava dışı 3. kişinin kendi çocukları ile birlikte yer aldığı fotoğrafı davalı erkeğe, onunda koruyucu ailesi olduğu çocuğun fotoğrafını dava dışı 3. kişiye göndermesi ve karşılıklı selam iletmekten ibaret mesaj yazılması şeklinde gerçekleşen olayda, davalı erkeğin boşanmaya sebep olacak nitelikte davacı kadının güvenini sarstığının kabulü mümkün bulunmamaktadır.”2. Hukuk Dairesi 2018/1174 E. , 2019/2774 K.

15.Uygulanan şiddetin kanıtı olabilir

“özellikle kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarının yanında sağlık raporuyla ve fotoğraflarla da sabit olduğu üzere ayrıca erkeğe “Fiziksel şiddet” uyguladığı, yine de boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre”2. Hukuk Dairesi 2018/5606 E. , 2018/14630 K.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden ve özellikle dosyaya sunulan kadına ait fotoğraflardan kadının erkek tarafından ağır şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı ve halen kadın sığınma evinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir 2. Hukuk Dairesi 2017/563 E. , 2018/12404 K.

16.TMK 162. maddeye göre onur kırıcı davranış sayılabilir

“Mahkemece, davalı-davacı erkek tarafından açılan Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde düzenlenen onur kırıcı davranış hukuki sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerle davalı-davacı kadının gelinlik giyip, fotoğraf çektirdiği, düğün yaptığı, buna ilişkin fotoğrafların gerek kadın gerekse akrabaları tarafından sosyal ortamda paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kadının bu eylemleri onur kırıcı davranış oluşturur.”2. Hukuk Dairesi 2018/5581 E. , 2018/14485 K.

Hakim, anlaşmalı boşanma davalarında tarafları huzurunda görmek ister. Boşanmaya dair taleplerini alır. Ayrıca tarafların özgür iradeleri ile boşanmak isteyip istemediğine bakar. Örneğin eşlerden birinin tehditle boşanmayı kabul ettiği izlenimi doğarsa hakimdavayı reddeder

Boşanma davalarında tanıklar dinledikten sonrası maddi durum incelemesi ve hakimin karar verme sürecini oluşturur. Boşanma davasında tanıklar dinlendikten sonra ne olur sorusunun yanıtı, tanıklar aracılığı ile zararın ve suçluluk durumunun belirlenmesi ile hakimin karar aşamasını oluşturmaktadır.

Boşanma davasında SED raporu olarak da bilinen sosyo ekonomik durum araştırması maddi talepler bakımından yargılamayı yapmakta olan yetkili aile mahkemesinin karar verirken tarafların veya ilgililerin sosyo ekonomik durumlarını göz önünde bulundurması gerektiği durumlarda yapması gereken araştırmadır.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?