İçeriğe geç

Boşanma Dilekçe Örneği 2022

Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken ihtiyaç duyulan birtakım konular bulunmaktadır. Bunların en başında olan evliliğin neden bitirilmesi gerektiğine dair net bilgilerin, boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçeye konu olacak boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma sebepleridir.

Boşanmanın Genel Sebebi

Boşanma dilekçesi örneğine ekleyebileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile anlatılmak istenen ise halk dilinde şiddetli geçimsizliktir. Bunlar; kavga ve devamlı olarak şiddet gibi gözle görülür hususlardır.

Bu sebeplerin birisinin meydana gelmesi ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini kendisi doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatından destek alarak, boşanma davası açabilecektir. Açılan dava neticesinde mahkeme, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Eğer ki sebepler yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir.

Ancak mahkeme, açılan boşanma davasında ayrılık kararına da hükmedebilecektir. Bu kast edilen ayrılık süresi ise 1yıl ila 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Bu saydığımız hususlar doğrultusunda boşanma dilekçesi örneğinden yardım alınarak dava açılabilecektir.

Boşanma sonrasında ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Boşanmanın özel sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Boşanmanın özel sebeplerinden birine dayanılarak boşanma dilekçesi örneği yazmak da mümkündür. Boşanmanın özel sebepleri şunlardır:

Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
Zina
Terk
Akıl Hastalığı
Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Dava Dilekçesi

(Tarih)

…. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : (Boşanma davası açan davacı bilgileri) (TCKN: …)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Ali TÜmbaş

(Adres)

DAVALI : (Davalı bilgilieri) (TCKN: …)

(Adresi) (Adres bilinmiyor ve TC numarası varsa mernis adresi kullanılabilecektir.)

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (genel boşanma sebebi TMK m. 166/1) gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile davalı (Davalı Bilgisi) 21/08/2013 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir. Şöyle ki;

(Bu kısımda her somut olaya göre farklılık arz edecek boşanma nedenleri, yaşanan olaylar açık ve sade bir dille açıklanmalıdır.)

Yukarıda anlatmış olduğumuz olayları TMK m. 166/1 (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) çerçevesinde değerlendirmek gerekirse; “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı TMK m. 166/1 “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir…” hükmü amirdir.

Anılan hüküm çerçevesinde boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalı ve bu durum eşlerden birinin müşterek hayatı sürdürmesinin beklenemeyeceği düzeyde olmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması her evlilik için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Müvekkil ile davalı arasında yaşananlara bakıldığında;

(Bu kısımda yukarıda anlatılan somut olaylar bu dilekçemiz için TMK m. 166 ışığında hukuki değerlendirmesi yapılarak, kanun maddesinde sayılan şartların nasıl ve ne şekilde meydana geldiği açıklanmalıdır.)

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

2016/21389 E. 2018/9106 K.:

“…Fili ayrılık kanıtlanıyorsa boşanmaya karar verilmelidir. Bu arada, TMK’nun 166/son maddesinde belirlenen üç yıllık fili ayrılık süre şartı da göz ardı edilmeyerek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü için, en az üç yıl ve daha uzun süreli ayrılıkları, “çok uzun süreli fili ayrılık” olarak kabul etmek gerekir.

Eldeki davada yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı kadının evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle (TMK m.166/1) boşanma davası açtığı, davalının cevap dilekçesi sunmadığı, duruşmalara katılmadığı, mahkemece, fili ayrılığın tek başına boşanma sebebi olamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, toplanan delilere göre tarafların altı yıldır filen ayrı yaşadıkları, davacı kadının ortak çocuklarla birlikte babasının evinde kaldığı, tartışmasızdır.

Ortalama insan ömrü için altı yıl çok uzun süredir. Taraflar, Türk Medeni Kanunu’nda emredici olarak düzenlenen, eşler birlikte yaşamak zorundadırlar (TMK m.185/3) şeklindeki yaşam biçimine, altı yıl gibi çok uzun süre aykırı şekilde yaşamışlar ve halen bu aykırılık devam etmektedir. Bu sebeple davanın reddi doğru olmamıştır….” (Somut olaylar ve boşanma nedeni olan ilgili kanun maddesi doğrultusunda konunuza uyan bir yüksek mahkeme kararını örnek göstermeniz, dilekçenizi daha da sağlamlaştıracaktır.)

Yukarıda açıklanan sebepler, kanun hükümleri ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda; tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, çok uzun süreli fiili ayrılığın yanında verilen sözlerin tutulmamış olması nedeniyle güven bağlarının kopmuş olması, aslında fikren ve bedenen bitmiş bir evliliğin bulunması nedenleriyle; evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması üzerine mahkemenizde işbu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. (Son paragrafımızda anlatılan somut olaylar kısaca özetlenerek hangi boşanma nedenini nasıl sağladığına ilişkin kısa bir açıklama ve dayanaklar belirtilerek sonuca bağlanmalıdır.)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı TMK m.166, 6100 Sayılı HMK ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, Yemin, Bilirkişi, Keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

-Tarafların -evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle- BOŞANMALARINA,

-Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı taraf üzerine BIRAKILMASINA, karar verilmesini talep ederiz. 03/01/2022

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?