İçeriğe geç

2022 İcra İflas Kanununda Değişiklikler

30 Kasım 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31675

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 7343 Kabul Tarihi: 24/11/2021
MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında
yer alan “Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığı veya Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.
“İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli,
uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından
icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra
başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 2 – 2004 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“İcra daireleri başkanlığı:
MADDE 3/a – İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet
Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra
daireleri başkanlığı kurulabilir.
Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sınıf
olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet
savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeteri
kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve memur Adalet
Bakanlığı tarafından görevlendirilir.
İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hâllerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Adalet
Bakanlığı merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla
verilen görevleri yerine getirir.
Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da
uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine
“itirazları inceler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra daireleri başkanlığı kurulmayan
yerlerde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“esaslara göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra daireleri başkanlığının, bu
başkanlığın kurulmadığı yerlerde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bölge
adliye mahkemesi veya Yargıtaydan” ibaresi “takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden”
şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının ikinci
cümlesine “verilmeyeceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “bozma sonrası esası
inceleyecek” ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının birinci cümlesine “başvurunun”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kesin olarak” ibaresi ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki
karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.”
30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 3/18
“Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz
yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın
geri bırakılması kararının etkisi devam eder.”
MADDE 6 – 2004 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 87 – Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın
kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir.
Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesinde kayıtlı ve bu konuda
Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere, bunların bulunmaması hâlinde listede kayıtlı
diğer bilirkişilere yaptırılması zorunludur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 7 – 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza
altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz.”
“Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır.”
MADDE 8 – 2004 sayılı Kanunun 97/a maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu hâlde üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz.
Ancak 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca takibin devamına karar verilmesi hâlinde
mal muhafaza altına alınabilir.”
MADDE 9 – 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması:
MADDE 106 – Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın
satışını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir.
Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz
hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından birinci fıkrada belirtilen
sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzar.
Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak
yatırılması zorunludur.
Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin
birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması
zorunludur.
Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten
muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi
vaki olmamış sayılır.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış
işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on
beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki
olmamış sayılır.
Bu maddede belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede
belirlenir.”
MADDE 10 – 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “icra
müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse
veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 11 – 2004 sayılı Kanunun 111 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun
hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme
nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden
istisnadır.”
30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 4/18
MADDE 12 – 2004 sayılı Kanuna 111 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Borçluya satış yetkisi verilmesi:
MADDE 111/a – Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen
malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri
yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü,
kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on
beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca
verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme
süresi işlemez.
Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı
ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya
kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.
Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli birinci fıkra uyarınca borçluya verilen on beş
günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin
ettikten sonra yukarıda belirtilen şartların bulunduğunu tespit ederse satışın onayı ile
malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra
mahkemesine gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde yapacağı inceleme sonucunda
dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla
malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri
gerçekleştirilir. Ret kararı verilmesi hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu
Kanunun diğer hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 13 – 2004 sayılı Kanuna 111 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:
MADDE 111/b – Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre
elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.
Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif
verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri
hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.
Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve
her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.
Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif
verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.
Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma
bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.
Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini
engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar
veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.
Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına
erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin,
satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir. Engelleme işlemi,
derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde
duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli
30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 5/18
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine
başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması
ihalenin tamamlanmasını engellemez.
Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan
işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.
Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle
satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle
belirlenir.”
MADDE 14 – 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 114 – Satış açık artırma ile yapılır.
Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden
en az on beş gün önce ilan edilir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın
bitimine kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın
bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.
İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine
en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan
bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı
ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle
yapılır.
Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin
cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci
artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik
satış portalı yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında,
taraflar elektronik satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak
üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilir. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmî
muameleye tesir etmez.
İlan edilen metinler arasında farklılık bulunması hâlinde elektronik satış portalında ilan
edilen metin esas alınır. Şu kadar ki, gazetede veya elektronik satış portalında ilanı
yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında
ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Elektronik satış portalında yapılacak ilanda aşağıdaki hususlar yer alır:

 1. Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve
  varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri.
 2. Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki
  teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu,
  teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat
  23:30’a kadar yatırılması gerektiği.
 3. Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacakların, en
  geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu
  mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat
  mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu.
 4. Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki
  iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu
  olduğu.
 5. Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın
  almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü
  mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu.
 6. Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle
  giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin
  bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 6/18
  etmeleri hâlinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar
  kendilerinden teminat alınmayacağı.
 7. Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.
 8. Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin
  yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
  alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak
  paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği.
 9. İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
  hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere
  alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.
 10. Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en
  yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde
  ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı.
 11. İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın
  elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi
  hesabına ödemesi gerektiği.
 12. Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
  sayılacakları.
 13. İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.
  İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın ihale
  alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin yatırılmasından sonra
  gerçekleştirilir.”
  MADDE 15 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde
  eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu maddenin beşinci fıkrası, bu maddeyi ihdas eden
  Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla
  avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki
  görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye
  mahkemesi ceza dairelerince 15/7/2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararları
  hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan
  hükümlülerin, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca tutukluluğunun
  devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.”
  MADDE 16 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci
  maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “, alışılmışın dışında çevrenin
  yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi
  engeli” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  MADDE 17 – 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 115 – Birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve
  saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şartların
  yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma
  bedelinin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına
  alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise
  bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını
  da geçmesi şarttır.
  Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek teklif
  verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.
  İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde
  alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak
  sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir.
  İcra müdürü, elektronik satış portalında artırma bittikten sonraki ilk iş gününde artırmanın
  sonucuyla ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenler ve bu tutanaktaki bilgileri aynı gün
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 7/18
  satış portalında ilan eder. Tutanakta; ihalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar
  yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren
  yedi gün içinde ihale bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine
  gelmediği takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı belirtilir.
  Satış talebi teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme süresinin bitimine
  kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış durdurulur.
  İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini
  yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hâllerde, ihalenin
  yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif
  edilmediği veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci artırma,
  birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlar.
  Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı,
  önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep
  edebilir. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte durur ve duran bu süre, ihalenin
  yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden
  işlemeye başlar.
  İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satış portalından
  kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini
  satış portalı kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verir;
  kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği tarih ve saatleri gösterir ve tüm bu hususları
  satış portalında derhâl duyurur. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süresinin
  uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemez. Bu süre içinde, daha önce
  en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak
  suretiyle artırmaya katılabilir.”
  MADDE 18 – 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi:
  MADDE 118 – İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç
  tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.
  Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz ve resmî sicilde alıcı adına tescil
  edilmez.”
  MADDE 19 – 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin başlığı “1 – Şartname:” şeklinde
  değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 20 – 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Artırma hazırlık tedbirleri:
  MADDE 126 – 114 üncü madde hükmü, taşınmazın açık artırma hazırlık tedbirleri
  hakkında da uygulanır.
  Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında; 114 üncü maddede belirtilen
  hususlarla birlikte varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki
  haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle on beş gün
  içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği, aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça,
  satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve bu hususların irtifak hakkı sahipleri
  için de geçerli olacağı belirtilir.”
  MADDE 21 – 2004 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
  “elektronik ortamda” ibaresi “elektronik satış portalında” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 22 – 2004 sayılı Kanunun 128/a maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kararı
  verir” ibaresi “kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı
  resen yetkili icra mahkemesine gönderir” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 23 – 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 129 – 115 inci madde hükmü, taşınmazın ihale edilmesi hakkında da uygulanır.”
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 8/18
  MADDE 24 – 2004 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “İhale bedelinin ödenmesi:
  MADDE 130 – İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç
  tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.”
  MADDE 25 – 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
  “kovuşturma altında bulunması” ibaresi “dolayı hakkında kamu davası açılmış olması”
  şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 26 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
  Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “dokuz kez”
  ibaresi “oniki kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “30/11/2021” ibaresi “31/5/2022”
  şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 27 – 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
  cümleler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından
  sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci
  fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiş, mevcut dördüncü fıkrasına “kararı
  verir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve masrafını gider avansından karşılamak
  suretiyle dosyayı resen görevli veya yetkili icra mahkemesine gönderir” ibaresi eklenmiş,
  mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut yedinci fıkrasının ikinci
  cümlesinde yer alan “ihaleden” ibaresi “ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış
  portalında ilan edildiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.
  “İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine
  bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi
  marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili,
  ihtara rağmen kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı
  madde hükmü kıyasen uygulanır. Bu şekilde depo edilen bedel, ihalenin sonucuna göre
  hak sahibine ödenir.”
  “İhalenin feshini, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 inci
  maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu,
  mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek
  suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra
  mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.
  İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç
  ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.”
  “Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
  dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden nispi harca
  tabidir. Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin
  kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin
  reddi hâlinde ise alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini
  isteyenden tahsil edilir.
  Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
  dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken, ilgili kişilerin
  muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat
  gösterilmesi şarttır. Talebin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde
  genel hükümlere göre tazminat davasının açılmaması hâlinde hükmedilen para cezasının
  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  hükümleri uyarınca tahsili için durum mahkemece tahsil dairesine bildirilir. Tahsil dairesi
  alınan teminattan, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde para cezasını tahsil
  etmezse talep hâlinde teminat ilgilisine iade edilir.
  İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde
  duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 9/18
  talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra
  mahkemesi;
 14. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı
  ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce
  talep edilmesi nedeniyle,
 15. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı
  ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,
 16. İşin esasına girerek,
  talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin
  yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.”
  “İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır
  hâle getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın teslim
  edilemeyeceği veya teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihale icra müdürü
  tarafından iptal olunarak ihale bedeli alıcısına ödenir.”
  MADDE 28 – 2004 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
  eklenmiştir.
  “Taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinden sonra henüz tahliye yapılmadan taşınmazı
  ihale alıcısından satın alan da bu fıkra gereğince tahliye isteme hakkına sahiptir.”
  MADDE 29 – 2004 sayılı Kanunun 142/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sıra
  cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa,” ibaresi “Sıra
  cetvelinin düzenlenmesi üzerine” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “bankanın kesin”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “ve süresiz” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 30 – 2004 sayılı Kanunun 242 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Artırma ilanı ve hazırlık tedbirleri 126 ncı madde hükmü uyarınca yapılır.”
  MADDE 31 – 2004 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin birinci fıkrasına “117”
  ibaresinden önce gelmek üzere “111/b,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “133,” ibaresi
  madde metninden çıkarılmıştır.
  MADDE 32 – 2004 sayılı Kanunun 25 inci, 25/a, 25/b, 133 üncü ve 341 inci maddeleri
  yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 33 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 18 – 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106 ncı
  madde uyarınca çıkarılması gereken tarife, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe
  girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.
  87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü
  maddeler ile 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden
  Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya
  ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır.
  Değişikliklerin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi
  internet sitesinde duyurulur. Bu değişikliklerin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate
  alınır:
 17. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında,
  bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri
  uygulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki
  hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
 18. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık
  artırmalar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 88, 114, 115, 118, 124,
  126, 127, 129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkraları ile
  ihdas edilen 111/b maddesi uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 10/18
  hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına
  devam olunur.
 19. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, taşınır rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi,
  iflas tasfiyesi ve ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlar bakımından, geçiş tarihinden sonra
  ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve
  ihdas edilen hükümler uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar
  hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına
  devam olunur.
 20. Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden
  satışı talep edilen açık artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla
  değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır.
  106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep
  edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının
  yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede
  belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak
  yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.
  134 üncü maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin
  yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile
  Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmaz. Ancak, ihale
  bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûmiyete ilişkin hüküm görülmekte olan
  ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanır. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında
  bulunan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin olarak yapılan değişiklik tek
  başına bozma nedeni yapılamaz. Yargıtay değişikliği uygulamak suretiyle hükmü
  düzeltebilir.”
  MADDE 34 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “(A)
  Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının “1.
  Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent
  eklenmiştir.
  “g) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesi kapsamında
  satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
  dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde ihale bedeli üzerinden
  binde 68,31
  (Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü
  hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi
  hâlinde ise alınan harç ihalenin feshini isteyene iade edilmez ve harcın kalan kısmı
  ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir.)”
  MADDE 35 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci
  maddesinin (II) numaralı “Tazminatlar” kısmının “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI”
  bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
  “e) İcra başmüdürlerine ayrıca % 50 sine,”
  MADDE 36 – 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip
  Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir
  Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci
  fıkrasına, “keşif ve icra işlemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sosyal çalışmacı,
  psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri”
  ibaresi ve “yetkili kılınan kişilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hâkim veya
  Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve
  pedagoglara” ibaresi eklenmiş; fıkrada yer alan “hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı
  üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara,” ibaresi madde
  metninden çıkarılmıştır.
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 11/18
  MADDE 37 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 182 nci
  maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi
  hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar
  eder.”
  MADDE 38 – 4721 sayılı Kanunun 324 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine
  getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir. Bu husus
  kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilir.”
  MADDE 39 – 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa 41 inci
  maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki Dördüncü Kısım ve madde
  eklenmiş, mevcut Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım olarak teselsül ettirilmiştir.
  “DÖRDÜNCÜ KISIM
  Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
  Görevli ve yetkili birim
  MADDE 41/A – (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile
  mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas
  alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince
  bu Kısım hükümlerine göre yerine getirilir.
  (2) Müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog,
  pedagog ve sosyal çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilir.
  (3) Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet
  Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine
  getirilir.
  (4) İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü
  yetkilidir.
  (5) İlam ve tedbir kararları müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal
  çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı
  yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilir.
  (6) İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler
  tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, beşinci fıkrada belirtilen uzmanların yer
  aldığı bir görevli listesi oluşturulur. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması hâlinde
  öğretmenler de listeye dâhil edilir. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev
  yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenir.”
  MADDE 40 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi
  MADDE 41/B – (1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları, yükümlüsü tarafından
  rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine
  getirilmesi için müdürlüğe başvurabilir.
  (2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçer
  ve müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere
  çocuğun belirlenen yere getirilmesini derhâl bildirir; bu bildirimin yapıldığını veya
  yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlar.
  (3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
  yahut yükümlü çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocuğun
  teslimine dair bir teslim emri gönderir. Emir, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
  Kanunu hükümlerine göre yükümlüye tebliğ edilir. Bu emirde aşağıdaki hususlar yer alır:
  a) Müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek
  zorunda olduğu.
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 12/18
  b) Çocuğu emirde belirtilen yere getirmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir
  mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun
  müdürlükçe alınmasını talep etmesi gerektiği.
  c) Çocuğu getirmez veya haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınmasını talep etmezse,
  çocuğun, uzman veya öğretmen marifetiyle gerekirse kolluktan yardım alınarak ve zor
  kullanılarak teslim alınacağı.
  d) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsiyle cezalandırılacağı.
  e) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir
  hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette
  bulunabileceği.
  (4) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen veya yükümlünün haklı mazereti nedeniyle
  müdürlükçe alınan çocuk hak sahibine teslim edilir.
  (5) Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun
  müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilir. Bu hâlde kolluktan yardım
  istenebilir. Kolluk birimleri, zor kullanma dâhil bu konudaki talepleri derhâl yerine getirir.
  (6) Çocuk hak sahibine teslim edildikten sonra yükümlü haklı bir sebep olmaksızın
  çocuğu tekrar alırsa ayrıca yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim
  emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk beşinci fıkra uyarınca hak sahibine teslim edilir.
  (7) Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hâllerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye
  veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın doğrudan beşinci fıkra hükmünü
  uygulayabilir.”
  MADDE 41 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi
  MADDE 41/C – (1) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları,
  yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir
  kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilir.
  (2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçer;
  ilam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere
  çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini derhâl bildirir; bu bildirimin
  yapıldığını veya yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlar.
  (3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
  yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocukla kişisel ilişki
  kurulmasına dair bir teslim emri gönderir. Emir, 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre
  yükümlüye tebliğ edilir. Bu emirde aşağıdaki hususlar yer alır:
  a) İlam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte, gün ve saatin belirtilmemesi hâlinde
  müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek
  zorunda olduğu.
  b) Çocuğu emirde belirtilen yere getirmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir
  mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun
  müdürlükçe alınmasını talep etmesi gerektiği.
  c) İlam veya tedbir kararı kapsamında emrin tebliğinden sonraki dönemde de (a) ve (b)
  bentlerindeki yükümlülüğünün devam edeceği, bunun için yeniden emir çıkarılmayacağı.
  d) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsiyle cezalandırılacağı.
  e) Yerleşim yeri veya iletişim bilgilerinin değişmesi hâlinde yeni adres veya iletişim
  bilgilerinin müdürlüğe derhâl bildirilmesi gerektiği.
  f) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir
  hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette
  bulunulabileceği.
  (4) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilir. Hak sahibine;
  ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu, belirlenen yere getirmek
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 13/18
  zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler
  hariç olmak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç
  duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak tebliğ edilir. Çocuk, belirlenen
  yere getirilmezse hak sahibi hakkında müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve
  müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilendirilir.
  (5) Kişisel ilişki kurulmasından sonra hak sahibi tarafından teslim yerine getirilen çocuğun
  yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak
  sahibinde bırakılır. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve sosyal
  hizmetler il müdürlüğü tarafından çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler
  alınır.
  (6) Yükümlü haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse,
  gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk, müdürlük tarafından
  yükümlüden alınarak hak sahibine teslim edilir.
  (7) Hak sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az
  kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak, elektronik
  ortamda veya başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim kanalıyla bildirmek zorundadır.
  Hak sahibinin bildirimde bulunmadığı veya gelemeyeceğini bildirdiği hâllerde bu husus ve
  çocuğu emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilir. Tüm
  bu işlemler tutanak altına alınır.
  (8) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak
  şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince,
  çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar
  verilebilir. Yükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük yükümlü hakkında
  danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden talep eder.
  (9) İlam veya tedbir kararını rızasıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, ikinci fıkra
  uyarınca yapılan bildirimin veya bu bildirim yapılamamışsa üçüncü fıkra uyarınca
  gönderilen teslim emrinin haksız olduğunu süresi içinde şikâyet yoluyla ileri sürebilir.
  (10) Çocuğun yerleşim yerinin değişmesi hâlinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne
  gönderilir ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam eder. Bu müdürlük, dosyadaki
  teslim emri kapsamında sadece teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye tebliğ
  eder. Teslim yeri değişikliği hak sahibine her türlü iletişim vasıtasıyla bildirilir.
  (11) Hak sahibi veya teslim yükümlüsü hakkında, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin
  Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik kararı ya
  da başka bir tedbire karar verilmesi hâlinde, teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak
  yerine getirilir.
  (12) Hak sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden
  en az kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği hâlde
  haklı bir mazeret olmaksızın art arda iki kez veya bir yılda üç kez gelmezse müdürlük
  tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine
  karar verilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye tebliğ edilir.
  (13) Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en az bir yıl boyunca emrin
  gereğini usulüne uygun bir şekilde yerine getirir ve müteakip dönemde de kişisel ilişki
  kurulmasına dair mahkeme kararına uygun olarak hareket edeceğini taahhüt ederse
  müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim
  emrinin hükümsüz hâle gelmesine karar verebilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye tebliğ
  edilir. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye
  doğrudan teslim emri tebliğ edilir.”
  MADDE 42 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Teslim mekânları
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 14/18
  MADDE 41/D – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir
  kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, müdürlükçe belirlenen teslim
  mekânlarında gerçekleştirilir.
  (2) Teslim işlemleri için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler tarafından
  elverişli teslim mekânları belirlenir, yoksa oluşturulur; araç tahsis edilir ve sürücü
  görevlendirilir.
  (3) Teslim mekânlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekânların
  güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve
  kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.”
  MADDE 43 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Şikâyet ve itiraz
  MADDE 41/E – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir
  kararlarının yerine getirilmesine ilişkin müdürlükçe yapılan işlem ve verilen kararlara
  karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün
  bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunulabilir.
  (2) Mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilir ve dosya üzerinden veya
  gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verir.
  (3) Şikâyet üzerine verilen karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz
  edilebilir. Mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde aile mahkemesinin birden fazla
  dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire
  için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk
  mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim
  olması hâlinde ise en yakın aile mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine ivedilikle
  gönderir. İtiraz mercii, bir hafta içinde kararını verir. Merci, itirazı yerinde görürse işin
  esası hakkında karar verir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.”
  MADDE 44 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının
  yerine getirilmesine muhalefet
  MADDE 41/F – (1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine
  ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini
  engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya
  kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.
  (2) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine
  ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini
  engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, üç günden on güne kadar disiplin
  hapsiyle cezalandırılır.
  (3) Kişisel ilişki kurulması için kendisine çocuk teslim edilen hak sahibi, ilam veya tedbir
  kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, bir ay içinde
  yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile
  cezalandırılır.
  (4) Yukarıdaki fıkralar kapsamında şikâyete bakacak görevli ve yetkili mahkeme, işlemi
  yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesidir.
  (5) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatini bildiren davetiye
  gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini duruşma gününe kadar bildirmesi gerektiği;
  duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği
  ihtar olunur. Mahkeme, duruşmaya gelen şikâyet olunanın, 5271 sayılı Kanunun 147 nci
  maddesinde belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır; gerekli araştırmayı yapar;
  dosyadaki delilleri değerlendirir; şikâyet olunanın teslim emrine aykırı hareket ettiğini veya
  emrin gereğinin yerine getirilmesini engellediğini yahut sürenin bitiminde çocuğu
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 15/18
  belirlenen yere getirmediğini tespit ederse disiplin hapsi ile cezalandırılmasına, aksi
  takdirde şikâyetin reddine karar verir.
  (6) Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip Cumhuriyet
  başsavcılığı tarafından infaz edilir. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten
  sonra yerine getirilemez.
  (7) Şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde veya birinci ve üçüncü fıkralar bakımından çocuğun
  velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuçlarıyla beraber
  ceza düşer.
  (8) Yukarıdaki fıkralar uyarınca aile mahkemesince verilen kararlara karşı, 41/E
  maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca itiraz edilebilir.”
  MADDE 45 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi
  MADDE 41/G – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kapsamında çocuğun
  uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya
  diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin internet ortamında
  yayınlanması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer, 4/5/2007 tarihli
  ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
  Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca
  içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini isteyebilir.”
  MADDE 46 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Giderlerin karşılanması
  MADDE 41/H – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir
  kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
  Harçlar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisnadır.
  Ayrıca bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç,
  Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  (2) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının
  yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmî tatil günlerinde yerine getirmek
  üzere görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her
  teslim işlemi için, görevlendirilen diğer kişilere ise bu kapsamda görev yaptıkları her gün
  için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu
  bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda uzman ve öğretmenlere bir ayda
  yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının, görevlendirilen diğer kişilere ise
  (5000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu
  bulunacak tutarı geçemez. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti
  yapılmaz. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerden kadrolu veya sözleşmeli olup
  olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen tüm personel yararlanır. Bu fıkranın
  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca belirlenir.”
  MADDE 47 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  madde eklenmiştir.
  “Yönetmelik
  MADDE 41/İ – (1) Bu Kısmın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı
  tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
  MADDE 48 – 5395 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına ilişkin
  yönetmelik, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
  içinde çıkarılır.
  (2) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il
  veya ilçelerde başlanır ve birinci fıkra uyarınca çıkarılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 16/18
  tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilir. Dördüncü
  Kısmın hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmî internet
  sitesinde duyurulur.
  (3) İkinci fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın henüz uygulanmadığı yerlerde, 9/6/1932 tarihli
  ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten
  kaldırılan 25, 25/a ve 25/b maddelerinin uygulanmasına devam olunur.
  (4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen ve 2004 sayılı Kanunun
  mülga 341 inci maddesi kapsamında kalan eylemlere ilişkin şikâyetler, icra
  mahkemelerince sonuçlandırılır.
  (5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
  a) Üçüncü fıkra gereğince 2004 sayılı Kanunun mülga 25, 25/a, 25/b maddeleri uyarınca
  icra dairelerince,
  b) Dördüncü Kısım gereğince müdürlüklerce,
  yürütülen çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması sürecindeki emre veya kararın
  yerine getirilmesine muhalefet eylemleri bakımından 41/F maddesi uygulanır.
  (6) İkinci fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın uygulanmaya başlandığı il ve ilçelerde, çocuk
  teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasına ilişkin derdest takip
  dosyaları, icra dairesince teslim veya kişisel ilişki kurulması işlemleriyle sınırlı olmak
  üzere resen işlemden kaldırılır. Şu kadar ki, çocuğun, bu tarih itibarıyla kişisel ilişki
  kurulması kapsamında hak sahibinde bulunduğu hâller bakımından dosya, çocuğun
  yükümlüye teslim edilmesinden sonra işlemden kaldırılır.
  (7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki
  kurulmasına dair ilamların icrası için icra daireleri nezdinde yapılacak takip işlemleri, 492
  sayılı Kanun ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisnadır.
  İşlemleri yerine getiren icra müdürlerine 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile
  Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar
  Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci
  maddesinde, uzman ve öğretmenlere ise 41/H maddesinde belirtilen esaslara göre ücret
  ödenir. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç, Adalet
  Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet
  Bakanlığınca belirlenir.
  (8) Bu maddede kabul edilen usul ve esaslar, 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı
  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun uyarınca
  yapılacak çocuk teslim işlemleri bakımından da uygulanır.”
  MADDE 49 – 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
  Yön ve Kapsamına Dair Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “(1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilamlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395
  sayılı Çocuk Koruma Kanununun Dördüncü Kısım hükümlerine göre teslim emri tebliğ
  edilmeksizin yerine getirilir.”
  MADDE 50 – 5717 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığı “Adli destek ve mağdur
  hizmetleri müdürlüğünün yetkisi” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “icra
  müdürlüğünün” ibaresi “adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  MADDE 51 – 5717 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “icra
  müdürlüğünün” ibaresi “adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  MADDE 52 – 5717 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra ve
  İflâs Kanununun 25/b maddesinde öngörülen hükümler uygulanır” ibaresi “5395 sayılı
  Kanunun Dördüncü Kısım hükümleri uyarınca psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 17/18
  gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, bunların yeterli sayıda olmaması hâlinde ise
  öğretmen hazır bulundurulur” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 53 – 5717 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin başlığı “Teslim işlemlerinin
  ertelenmesi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “icra müdürü” ibaresi “adli destek ve
  mağdur hizmetleri müdürlüğü” ve “icra ertelenir” ibaresi “teslim işlemleri ertelenir” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  MADDE 54 – 5717 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra ve
  İflâs Kanununun 341 inci maddesi hükümleri” ibaresi “5395 sayılı Kanunun 41/F maddesi
  hükmü” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 55 – 5717 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
  “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu,” ibaresi madde metninden
  çıkarılmıştır.
  MADDE 56 – 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan
  Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin
  dördüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 57 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 58 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
  29/11/2021
  30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  https://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 18/18
Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?