İçeriğe geç

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma Davasında Çıkan Kararlar Nelerdir?

Boşanma davasında, Aile Mahkemeleri tarafından verilen, ilgili davaya ilişkin bir kısa karar bir de gerekçeli karar bulunmaktadır. Öncelikle mahkeme kısa kararı verecek; kısa karar sonrası gerekçeli olarak boşanma kararını yazacaktır. Gerekçeli kararın, mahkeme tarafından verilen karardan sonra bir aylık yasal süre içerisinde yazılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerekçeli karar ile kısa karar çelişmemeli, aynı olmalıdır.

Kısa Karar Nedir?

Boşanma davalarında dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra sırasıyla, deliller toplanır, sözlü yargılama aşaması başlar, varsa tanıklar dinlenir, taraflara son sözleri sorulur ve son duruşma ile Mahkeme özet niteliğinde bir karar verir. Bu son duruşmada verilen karar, davanın reddi ya da davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına şeklinde bir karar olmaktadır. Duruşma zaptında özet niteliğinde yer alan ve taraflara da birer örneği verilen işbu karar, kısa karardır.

Kısa kararda sadece dava sonucunda verilen karar özeti yer alır. Kararın hangi gerekçe ile verildiği, hangi delillere itibar edilip hangisine itibar edilmediği, niçin bu şekilde karar verildiği hususları yer almamaktadır.

Gerekçeli Karar Nedir?

Aile Mahkemeleri tarafından verilen, davanın reddine ya da davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına şeklindeki kısa karar neden tesis edilmiştir? Mahkeme hangi delillere dayanmıştır? Tanıkların hangi beyanları bu kararın verilmesinde etkili olmuştur? sorularının cevapları Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda yer almaktadır. Mahkeme, söz konusu kararın hangi gerekçe ile hangi sebeplerle verildiğini açıklar ve kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak belirtir. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna hangi sürede ve ne şekilde gidilebileceğini de belirtir.

Gerekçeli kararın, davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmesi zorunludur. Gerekçeli karar yazılmadan dosyanın kesinleştirilmesi için herhangi bir yola başvurulamaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2015/6688 E. 2015/20758 K. sayılı kararda:

“Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur.”

şeklinde belirtildiği üzere, gerekçeli kararda bulunması gereken hususlar kanunda da açık bir şekilde belirtilmiştir. Mahkeme tarafından verilen kararın denetlenebilir, tartışılabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle de önem teşkil eden gerekçeli karar, belirtilen unsurları taşımalıdır ve davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmelidir.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi mahkemece verilen boşanma kararının ne şekilde ve hangi tarihte kesinleştiğini belirten, mahkemece kararın üzerine ya da ek bir belge üzerine yazılan bir kayıttır. Kesinleşme şerhi boşanma kararının hukuki sonuç doğurması için zorunlu bir unsur olup, örneğin, kadının boşanma sonrasında kendi soyadını ve yeni medeni hali ile kimliğini değiştirebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması, kesinleşme şerhini içerir bir örneğinin nüfus idaresine bildirilmiş olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Kesinleşme Tarihi

Anlaşmalı boşanma davalarında yapılan tüm işlemler kesinleşme zamanı üzerinde etki doğurur. Taraflardan biri anlaşma protokolü ile dava dilekçesini mahkemeye sunar, mahkeme tensip tutanağı düzenleyerek karşı tarafa dava dilekçesini tebliğ eder ve duruşma tarihi tayin eder. Gerekli görülen işlemlerin yapılmasının ardından gerekçeli karar açıklanır ve gerekçeli kararın da tebliğ gerekir.

Tüm bu dava süreci boyunca mahkemenin tebligatları zamanında ve usulüne uygun yapıp yapmadığı, duruşma tayinin ne zamana konduğu, gerekçeli kararın ne zaman yazıldığı, hükmün kanun yoluna götürülüp götürülmediği gibi tüm hususlar anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme zamanının da belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının başında dava açıldıktan ne kadarlık bir süre içinde kesinleşeceğini baştan söylemek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme tarihi davanın açılacağı mahkemeye göre değişkenlik gösterecektir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma Davalarında Yetkili Merci Aile Mahkemeleridir. Anlaşmalı boşanma davalarının söz konusu olması için evlilikte 1 yılın doldurulmuş olması zorunludur. Buna ek olarak, her iki tarafında her konuda anlaşmış olması gerekir. Anlaşılan konuların hepsi ayrı ayrı ele alınmalı ve yazılı olarak bir kağıda dökülmelidir.

Boşanma davalarında (ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun) görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Son 6 ay içinde oturduğunuz ilçedeki Aile Mahkemesi hangisi ise, o mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz. Oturduğunuz ilçede Aile Mahkemesi bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne de boşanma kararının kesinleşmesi dilekçesi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer?

Boşanmanın kesinleşmesi ile boşanmanın sonuçları ve uygulanması ortaya çıkmaktadır. Burada en çok merak edilen Boşanma kararı nüfusa ne zaman geçer sorusudur. Boşanma kararı kesinleşmesi üzerine Aile mahkemesi nüfus müdürlüğüne boşanma kararı iletilir. Boşanma kararının nüfusa “Bekar” olarak kayıtlara işlenmesi ortalama 7 gündür.

Boşanmanın Netleşme Aşamaları

Boşanma davasında verilen karar ne zaman kesinleşir? Boşanma davası sonucunda ilgili taraflara gerekçeli karar yazılmaktadır. Kapalı tebligat şeklinde kişilere gönderilmektedir. Tebliğ işlemi yapıldıktan sonra 2 hafta olacak şekilde istinaf süresi oluşturulmuştur. İstinaf süresi içinde kişiler farklı davranışlarda bulunabilirler.

İşlem Yapılmadığı Takdirde Gerekçeli Kararın Durumu

Boşanma davasında verilen karar ne zaman kesinleşir? Taraflardan herhangi birinin tebliğ edilen karar için işlem yapmama durumunda kararın kanun yollarına götürülmemesinden dolayı kesinliğe varılır. Ancak bu durum iki haftayı aşan durumlar için geçerlidir.

Tarafların İstinaf Edip Etmemeleri

Boşanma davasında verilen karar ne zaman kesinleşir? Her iki taraf iki hafta olarak verilen istinaf süresi içinde beklemek istemeyebilir. Bu nedenle yazılı bir şekilde kararı istinaf etmeyeceğim uygulanmasını istiyorum şeklinde bir ifadeyle kararın kesinleşme işlemi yapılır. Ancak her iki taraf için bu dilekçenin yazılmış olması gereklidir. Onay verildiği takdirde iki haftadan daha az süre içinde işlemler tamamlanır.

Kararı İstinafa Sunulduğunda Kesinleşme Durumu

Boşanma aşamasında taraflardan biri veya her ikisi de verilen kararın doğru olmadığını savunuyorsa istinaf kanun yolunu kullanabilirler. Bulunan iki hafta içinde istinaf dilekçesi mahkemeye sunmak gerekir. Aynı zamanda gereken harç ve giderler yatırılır. Karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmeye alınır.

Avukat Bulunmuyorsa Kararın Kesinleşme Durumu

Mahkeme tarafından gerekçeli karar hazırlandıktan sonra boşanmak için avukat bulunmuyorsa kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu durum için gerekçeli karar örneği ile kapalı tebligat mazbatası düzenlenmelidir. Yapılacak işlemleri kalem personelleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Kapalı tebligatın içerisine gerekçeli karar yerleştirilir. İlgili kalem personelleri tarafından mühürlenerek zımbalanmaktadır. Tebligatlar postaneye teslim edilmek üzere verilir. İlgili kişiler aracılığıyla size teslim edilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?