İçeriğe geç

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçlar Nelerdir ?

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde

Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

Kaçak, kaçtığından altı hafta, seferberlikte bir hafta içinde kendiliğinden geri gelirse yukarıdaki maddelere göre verilecek cezalar yarısına kadar indirilir. Ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis yahut beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde Açıklaması

Madde, Askeri Ceza Kanunu‘nun 66, 67, 68, 69 ve 70.maddeeri ile cezalandırılan firar filleri bakımından ortak bir etkin pişmanlık hükmü niteliğindedir.

Kaçağın bu etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmesi için, failin kendi serbest iradesiyle firar durumuna son vermesi, kendiliğinden kıtasına dönmesi veya bir resmi kuruluşa başvurması gerekmektedir. Uygulamada kıtasına veya resmi bir makama henüz teslim olmamakla birlikte, failin, kıtasına dönmek ya da teslim olmak istediği dış dünyaya yansıyan davranışlarından anlaşılabiliyorsa bu hükümden yararlanabileceği kabul edilmektedir.

Firarın, failin iradesiyle sonra erdirilmesi ve firarda geçen sürenin altı haftadan al olduğunun belirlenmesi durumunda 73.maddenin uygulanması gerekir. Bu nedenle failin firarda kaldığı sürenin altı haftadan az olup olmadığı mahkemece resen araştırılmalıdır.

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 1.Daire: 06.02.2015-0323/0329

ASKERÎ SUÇLARA BAKACAK MAHKEMELER BELİRLENDİ

29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13 Temmuz 2021 tarih ve 597 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Birinci Dairece 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda düzenlenen askerî suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi hususu görüşülerek,

1. Dairenin anılan konuya ilişkin 31 Mayıs 2017 tarih ve 831 sayılı ihtisaslaşmaya yönelik kararının kaldırılmasına;

2. Askeri Ceza Kanununda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden,

Kanunun Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin, Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemelerinin,

Kanunun Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlar dışında kalan diğer suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin;

3. Askeri Ceza Kanununda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalara, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin ve Ankara’da ise 3, 51 ile 52 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına karar verilmiştir.

Ayrıca anılan suçlara ilişkin belirleme tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş askerî suçlara ilişkin dava dosyalarının belirlenen mahkemelere devredilmemesine, kesinleşinceye kadar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunmasına;

Dairenin 31 Mayıs 2017 tarih ve 831 sayılı kararıyla devredilmiş olan arşiv dosyalarının bu mahkemelerde kalmaya devam etmesine; 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren açılacak davaların sözü edilen mahkemelere tevzi edilmesine karar verilmiştir.

Askeri ceza hukuku, askeri yargı alanında 6413 askeri disiplin kanunu, 211 içişleri kanunu, 1632 askeri ceza kanunu kapsamında Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davalar, asker tarafından işlenen davaları kapsar. Bölge yargılaması personeli, malullük maddi ve manevi tazminat, özel hukuka göre parasal ve manevi tazminat ve askeri personelin özlük hakları tazminatı gereklerini de kapsar.

Disiplin Cezalarında;

Askeri ceza hukuku kapsamında disiplin müdürleri, disiplin kurulları ve disiplin memurları uyarı, ihtar, kısmen hizmete devam ve ücret kesintisi yapabilir, yüksek disiplin kurulu görev yerinden ayrılmama ve odaya kapatılma cezalarını, görevden ayrılma cezalarını verir.

Askerlik yapmama suçu (Madde 76): Her ne suretle olursa olsun kasten yaralayan veya askerlik veya ihtiyari askerliğe elverişli olmayan kimseler, bir yıldan az olmamak üzere beş yıldan fazla olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bir askerin davranışı, herhangi bir askeri amaç için çalışma kabiliyetini baltalıyorsa, suçlu yedi yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Askeri ceza kanunu uyarınca mahkemelerde görülen firari suçlara (Madde 66): İzinsiz olarak altı günden fazla süreyle yurttan veya iş yerinden ayrılanları, izin isteyerek, istirahat veya uçak değiştirerek yurtlarından veya iş yerlerinden ayrılanlar ile dönmeyenler tabidir, zorunlu iade tarihinden itibaren altı gün mazeret yoktur ve üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

 Firari suçların faillerinin yanı sıra silah ve mühimmat da var. Yanlarında malzeme taşıyanlar, görev süreleri boyunca suç işleyenler ve tekrar suç işleyenler iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Emirlere uymamakta ısrar Askeri ceza hukuku Madde 87: Askerlerin askerlik emirlerini yerine getirmemeleri bir aydan bir yıla kadar olup, emri sözlü veya fiilen yerine getirmeyi açıkça reddedenler veya tekrarından sonra emri yerine getirmeyenlere emirler, üç aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere üç defa sabit süreli hapis cezası ile cezalandırılır.

Amirlerine veya amirlerine saldırma suçu (Madde 91): Amirlerine veya amirlerine saldıran veya saldırmaya teşebbüs edenler, şartların hafif olması hâlinde altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılır. Kim, hizmeti sırasında, toplu askerlere karşı silahla veya tehlikeli alet kullanarak 5 yıldan fazla bir süre için silahla veya tehlikeli alet kullanarak suç işlerse, halleri hafifse bir yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiili bir saldırı, komutan veya amirine fiziksel zarar verirse, on beş yıldan az olmamak üzere sabit süreli hapis, ölüm cezası ise 24 yıldan 30 yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Birkaç yıl boyunca daha az ciddi koşullarda.

Savaş Teçhizatına Taksirle Zarar Verme Suçu

Askeri ceza kanunu madde 137: Savaş teçhizatına (silah, araç, teçhizat, mühimmat vb.) taksirle büyük zarar veren kimse, kısa veya küreli hapis cezası ile cezalandırılır. Çalışırken veya hizmet ederken üç yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası.

Taksir ve birlik suçları (Madde 144): Askerlik görevinin ifasında, bu Kanunda yazılı hallere ek olarak, her türlü taksirli fiil kanuna göre cezalandırılır. TCK sonucunda birleşti ve görevlerini kötüye kullandı.

Askeri ürünleri imha, terk ve zayiat suçları (Madde 130): Eşyanın değeri, önemi, hasarın derecesi ve kasten terk eden, kısmen veya tamamen imha eden, kaybeden, imha eden veya kullanan askerler için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel kazanç için Hapis cezası, nasıl yapıldığına bağlıdır. Suç kalemleri; silah, mühimmat, savaş araç ve gereçleri ise ceza artırılır. Ayrıca askeri malların ödenmesini istedi.

Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu

Askeri ceza kanunu madde 115: Bir üst veya üst, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya ast aleyhine keyfi eylemlerde bulunma veya eylemde bulunma ve belirli bir şekilde memur veya memurlara emir verme yetkisini kötüye kullanır. Yasal hükümlere göre hapis cezasına çarptırılabilirler.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?